Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

SZKOLENIA

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

ANALIZA WPŁYWU NA BIZNES (BIA)

BHP DLA MANAGERÓW

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW
W BEZPIECZEŃSTWIE

PERSONEL BEZPIECZEŃSTWA

RODO DLA MANAGERÓW

TECHNIKI ANALITYCZNE
W BEZPIECZEŃSTWIE

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ
DZIAŁANIA

AUDYT(OR) (R)ODO

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA

MANAGER BEZPIECZEŃSTWA
FIZYCZNEGO

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

RODO POZIOM ZAAWANSOWANY

WIEDZA I SZKOLENIE
W BEZPIECZEŃSTWIE

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI
BEZPIECZEŃSTWA

ODPORNOŚĆ ORGANIZACJI
(BUSINESS RESILIENCE)

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE
DLA MANAGERÓW

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DLA MANAGERÓW

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ
DLA MANAGERÓW

SZACOWANIE I OCENA RYZYKA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

CERTYFIKOWANY MANAGER
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

CERTYFIKOWANY AUDYTOR
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

CERTYFIKOWANY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

CERTYFIKOWANY ANALITYK
BEZPIECZEŃSTWA

CERTYFIKOWANY MANAGER ZARZĄDZANIA
CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA I KRYZYSAMI

WARSZTATY

DPIA W RODO

RYZYKO W RODO

WDROŻENIE RODO